Образователен Бизнес Център Хермес
Офис - мениджър
0.00 лв. с ДДС
до 02-11-2018

Офис - мениджър


02-11-2018 до 20-12-2018 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Професионално обучение по част от професията

Специалност: „Бизнес администрация“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Курса е с практическа насоченост и е организиран в 6 модула:

• Мениджмънт на фирмата
• Маркетинг на фирмата
• Оперативно счетоводство
• Икономически анализ

• Управление на човешките ресурси

• Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул. "Шипченски проход" 63
comments powered by Disqus