Образователен Бизнес Център Хермес
ТРЗ и личен състав
0.00 лв. с ДДС
до 20-11-2018

ТРЗ и личен състав


20-11-2018 до 04-12-2018 18:30-21:30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Професионално обучение по част от професията "Оперативен счетоводител".

 

Хорариум - 24 уч.часа.

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

МОДУЛ 1 – Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото правоотношение;
• Работно време и почивки;
• Отпуски. Видове отпуски;
• Прекратяване на трудовото правоотношение.

Кодекс за социално осигуряване:
• Държавно обществено осигуряване;
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване;
• Обезщетения за майчинство;
• Парични обещетения при безработица;
• Задължително пенсионно осигуряване.

МОДУЛ 2 – Упражнения:
• Изготвяне на ведомости за заплати;
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.;
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Адрес: София Образователен Бизнес Център "Хермес", бул."Шипченски проход" № 63 ет 12 Индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus