Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
СОФИЯ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018
144.00 лв. с ДДС
до 31-10-2018

СОФИЯ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018


02-11-2018 до 02-11-2018 09:30 - 17:30


Лектори: Димитър Войнов - данъчен консултант

Промени в ЗКПО през 2018 г.

 

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

 

Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

 

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба).

 

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

 

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

- Данъчно третиране на дивиденти

 

Актуална данъчна практика по ЗКПО.                    

 

Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:

- отмяна на регулирането на слабата капитализация

- въвеждане на нов режим на данъчно регулиране на разходите за лихви

- въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

- промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

- други промени

 

Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

 

Отстъпка: 10% при ранно записване до 22.10.18 г.


Регулярна цена за участие: 120 лв. без ДДС
Цената включва: 
- 8 уч. часа семинар с възможност за дискутиране на казуси;
- учебни материали;
- средства за писане;
- 2 кафе паузи (кафе, чай, вода, сладки);
- безжичен интернет;
- сертификат за участие. 

За повече от 5 участника моля свържете се с нас за допълнителна информация. 

Адрес: София Interpred Sofia, бул. "Драган Цанков" No 36. Зала G3
comments powered by Disqus