ЗОП, Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018
0.00 лв. с ДДС
до 05-10-2018

ЗОП, Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018


12-10-2018 до 12-10-2018 9,30ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

 

 

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в семинар на 12.10.2018г. в София на тема:  

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ 

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ от 18.10.2018 г.

Лектор: адв. Милана Кривачкаексперт в областта на обществените поръчки

 

ДАТА:  12.10.2018г. петък начало 9.30ч.       

МЯСТО:  София, хотел Хемус

 

9.00 – 9.30ч.       -      Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  -   Основна цел и причини за предстоящите промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане.

Нов ред за връчване на решенията, за които възложителят е длъжен да уведоми заинтересованите лица и участниците в процедурата.

Нов ред за изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз.

Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него.

 11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

 11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, поддържана от Агенцията по обществени поръчки;

Промяна в начина за определяне на сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите;

Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари;

Промени в основанията за задължително и незадължително отстраняване на участниците от процедурата за възлагане на обществените поръчки;

Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор;

Промени в изискванията към третите лице и подизпълнителите;

Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им  с критериите за подбор.

13.00 – 14.00 ч. –  почивка

14.00 – 15.30ч.  -  Нови правила за провеждане на електронен търг;

Промени в правилата за изменение на условията за възлагане на обществената поръчка, посочени в обявлението за откриване на процедурата;

Увеличаване на основанията за отстраняване от процедурата;

Прецизиране на правната уредба за :

 - определяне на гаранцията за изпълнение на договора при запазени обществени поръчки;

 - документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора;

- сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение;

Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки;

Промени в правилата за изменение на договора за възлагане на обществената поръчка;

Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка.

15.30 – 15.50 ч. - Кафе пауза

15.50 – 17.20 ч. -  Нови правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява;

 Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП;

 Прецизиране на правилата за извършване на проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФК);Създаване на постояннодействащ Експертен съвет за сътрудничество, който ще приема насоки за прилагане на ЗОП във връзка с контролната дейност на АОП, АДФК и Сметната палата;Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на  ЗОП

 

  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:  

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".


Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg 
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. 
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.


За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова


Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, работен обяд, материали, консултация

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia  

 

ЦЕНИ 
За един участник – 170лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв.с ддс за участник

За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк   BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти  три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

Адрес: София хотел Хемус
comments powered by Disqus